Käyttöehdot

Yleistä

Palvelun käyttöehtoja sovelletaan Sanomalehti Länsi-Suomen verkkopalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”), joita Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu käyttämään sopimuksen ehtojen mukaisesti. Yksittäisen Palvelun sopimusehtojen ollessa ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen Palvelun sopimusehtoja.

Palvelu koostuu sekä maksuttomista että maksullisista osioista. Asiakkaan tulee tutustua näihin sopimusehtoihin huolellisesti ennen Palveluun rekisteröitymistä ja käytön aloittamista. Rekisteröitymällä Palvelun asiakkaaksi käyttäjä hyväksyy nämä sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot, täyttänyt Palvelun avauksessa tarvittavat tiedot ja rekisteröitynyt Palveluun.

Maksullisia palveluja voi käyttää vain 15 vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten Palveluiden ostamiseen edunvalvojan/holhoojan suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Asiakkaan oikeudet ja vastuut

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakas vastaa siitä, ettei hän loukkaa millään tavalla Palvelussa olevan materiaalin tekijän-, tai tavaramerkkioikeuksia tai muulla tavalla suojattua aineistoa eikä esitä, levitä, julkaise, lähetä, kopioi, saata yleisön saataville tai muuten hyödynnä tekijänoikeuden alaista suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön sallimissa erityistapauksissa.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä. Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.
Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille.
Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Palveluun kuuluvia lukuoikeuksia ei saa jakaa ja luovuttaa talouden ulkopuolelle.

Marva Median oikeudet ja vastuut

Marva Media vastaa itse tuottamansa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta. Marva Media pyrkii mahdollisimman hyvään palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

Marva Media ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Marva Media pyrkii varmistamaan palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen ja muun aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Marva Media ei kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen ja muun aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan. Marva Media ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten palvelun kautta tarjoamien tuotteiden virheettömyydestä.

Marva Media ei vastaa käyttöhäiriöiden tai muiden vikojen aiheuttamista vahingoista palvelun tarjoamisessa, käyttökatkoksista tai edellisten synnyttämistä välillisistä tai välittömistä vahingoista.
Marva Medialla on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö, mikäli on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

Marva Medialla on oikeus käyttää asiakkaan palveluun toimittamaa aineistoa julkaisutoiminnassa ja julkaista aineistoa haluamallaan tavalla omistamissaan medioissa. Marva Medialla on oikeus editoida Asiakkaan Palveluun toimittamaa aineistoa. Marva Medialla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Marva Medialla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Marva Media pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.
Marva Media ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tietojen rekisteröinti

Palveluun rekisteröityneen henkilön antamat tiedot tallennetaan Marva Median rekistereihin. Palvelujen käytöstä kertynyt tieto tallennetaan myös tietokantaan henkilötietorekisterin määräyksiä ja henkilötietolakia noudattaen. Marva Median tietosuojaseloste on luettavissa täällä. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, asiakastyytyväisyyskyselyihin sekä vastaaviin selvityksiin konserniin kuuluville yhtiöille ja heidän yhteistyökumppaneilleen tietosuojalain ja -asetusten mukaisesti, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista.

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä ehdot. Ilman evästeiden hyväksyntää ei Marva Median kirjautumista vaativia verkkopalveluita voi käyttää. Lue lisää evästekäytännöistämme.

Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällainen seikka on esimerkiksi tulipalo, luonnonmullistus, valuuttarajoitus, käyttövoiman saannin rajoitus tai kolmannelta osa-puolelta hankittujen teleyhteyksien katkeaminen. Osapuolen on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen.

Sopimuksen muutokset

Marva Medialla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa. Marva Media voi muuttaa palvelujen hinnoittelua haluamallaan tavalla.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

Sopimuksen purku

Sopimus voidaan purkaa ja palvelun käyttö päättää kesken tilauskauden heti, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta. Marva Medialla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi maksullisen Palvelun osalta Asiakkaan jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai –häiriötilaan.

Sopimuksen siirto

Marva Medialla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Satakunnan käräjäoikeus.